Lost in transition Europe (LITE)
KONCOWA
KONFERENCJA
NA ZYWO
8 PAZDZERNIK
2013

Cele projektu:

Projekt LiTE (Lost in Transition Europe) ma na celu zbadanie obecnie funkcjonujących w krajach partnerskich strategii wspierających włącznie w ramy systemu szkolnictwa wyższego osób z grup defaworyzowanych, niedoreprezentowanych, starszych niż tradycyjni studenci (tj. powyżej 25 roku życia) czy niespełniających formalnych kryteriów przyjęcia na studia. Inicjatywa ta ma również służyć poszerzaniu dostępu do edukacji wyższej dla tych grup poprzez wypracowanie z kolei nowych rozwiązań i materiałów edukacyjnych, które pomogłyby im z sukcesem wkroczyć, a następnie ukończyć uczelnie wyższe.

 

Główne zadania obejmują:

1) Analizę obecnie stosowanych strategii krajowych, wspierających rozpoczynanie edukacji wyższej przez absolwentów szkół średnich oraz stworzenie i rozwój nowych strategii i zasobów dydaktycznych w tym zakresie.

2) Stworzenie ramowych strategii i zasobów wsparcia zarówno w zakresie rozpoczynania przez te grupy edukacji wyższej, jak i ukończenia pierwszego roku studiów.

3) Zwiększenie uczestnictwa studentów podejmujących naukę w sposób nietradycyjny (osoby z brakami w wykształceniu, powracające do edukacji formalnej itp.) oraz grup będących w mniejszości na tym etapie edukacji.

 

Rezultaty projektu obejmują:

1) Badania porównawcze na temat podobieństw oraz różnic między strategiami i zasobami edukacyjnymi wspierającymi wejście studentów z grup nietradycyjnych i niedoreprezentowanych w ramy szkolnictwa wyższego.

2) Ramowe strategie wsparcia i modele implementacji dostosowane do warunków krajów partnerskich, oraz instrukcje dla ich wdrażania w innych krajach członkowskich UE.

3) Zasoby edukacyjne online mające na celu rozwijanie u studentów umiejętności sprzyjających łatwemu przejściu od etapu przed rozpoczęciem studiów do pierwszego roku, uzupełnione o materiały dla kadr szkół wyższych korzystających z takich zasobów.

 

Znaczenie projektu:

Projekt ma za zadanie podnosić istniejący poziom wiedzy nt. problemów włączenia w obszar edukacji wyższej poprzez identyfikowanie dobrych praktyk, rozwijanie nowych strategii i zasobów edukacyjnych oraz promowanie ich w innych krajach UE. Podniesie to skuteczność działań ustawodawców i instytucji edukacyjnych w zakresie przywracania grup defaworyzowanych i nietradycyjnych do szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu projektu i postępów w tworzeniu zasobów online .

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.