Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), основан през 1920 г., е най-старото, най-ав­торитетното и най-голямото висше икономическо училище в Югоизточна Европа, лидер в сферата на висшето образование в национален и европейски мащаб. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели – университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на България, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство, да предлага конкурентоспособни образователни услуги и да бъде предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование.

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически. УНСС разполага с 32 ка­тедри, Отделение „Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция” (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Център за дис­танционно обучение (с регионални центрове в Хасково и Пловдив), Институт за развитие на пред­при­е­ма­чеството, Център по ин­те­лек­туал­на собственост, Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др.

Академичният състав на УНСС наброява близо 500 преподаватели, от които 300 – професори и доценти. В УНСС се обучават повече от 20 хиляди студенти в редовна и дистанционна форма на обучение. В университета има 40 специалности за придобиване на ОКС „Бакалавър” (в четири от тях – Икономика, Международни икономически отношения, Финанси и счетоводство и Бизнес информатика, обучението се провежда изцяло на английски език), както и повече от 70 програми за придобиване на ОКС „Магистър”, вкл. съвместната програма с Университета Нотингам Трент, един от водещите университети във Великобритания. Понастоящем в УНСС се обучават близо 300 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти.

Уебсайт: www.unwe.bg

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.