Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Университетът в Алгарв е държавно висше учебно заведение, разположено в южната част на Португалия. Основан е през 1979 г. и през годините утвърждава своята международна репутация. От своето създаване, университетът е свидетел на значително развитие от гледна точка на брой студенти, материална база, качество и разнообразие на предлаганите учебни програми.

Университетът обучава близо 10 000 студенти, като в него работят над 700 души академичен персонал. Притежава три бази и четири факултета и предлага широк набор от бакалавърски, магистърски и докторантски курсове в прекрасна академична среда. Учебното заведение е значим център на културното, научното и технологичното развитие, със силни регионални, национални и международни контакти, предлагайки на своите студенти възможността да избират направлението на своето кариерно развитие посредством придобиването на знания и умения с широко практическо приложение.

Основните сфери в изследователската и учебната работа на университета са: наука и технологии, управление и икономика, природни и морски науки, социални науки и, в последно време, здравеопазване.

Международните, междуинституционалните и личните мрежи и проекти, осъществявани в сътрудничество с други университети, намират приложение в изследователските и учебните дейности, като по този начин подпомагат иновациите и актуализирането на учебното съдържание, генерирането на проектни идеи, развитието на учебните програми, научните изследвания и преподаването. Международните проекти са изцяло интегрирани в живота на институцията. През 2010 г. университетът разполага с 829 души преподавателски и научен състав, които разработват значителен брой изследователски проекти (214 само в сферата на научно-изследователската и развойна дейност), финансирани по линия на 191 грантови договора, което, от своя страна, демонстрира ясно изразена ангажираност с научни изследвания и иновации. Понастоящем, Университетът в Алгарв разполага с добре обезпечени научно-изследователски центрове в сфери като морски науки, био-медицина, химия, изкуства и комуникации и социални науки.

Уебсайт: www.ualg.pt

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.