Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Университета в Алгарв

1. Предствяне на проект LiTE на вътрешно-университетски събития и семинари

Проектът беше представен на студенти по време на семинар по въпросите на образованието, организиран на 30 и 31 май 2013 г. във Факултета за хуманитарни и социални науки към Университета в Алгарв, Португалия. В семинара участваха представители на институции, ангажирани с проблемите на образованието и обучението на регионално и национално равнище. 

2. Представяне на проект LiTE пред студентите по време на лекции и семинарни занятия

През изминалата година проект LiTE беше представян в контекста на редовните занятия пред студенти, обучавани в Университета в Алгарв. Представянията включваха и активни дискусии относно съществуващите добри практики и предизвикателствата, свързани с успешната интеграция на нетрадиционните студенти в системата на висшето образование.

3. Публикуване на информация по проект LiTE на електронната страница на университета

Линк към страницата на проект LiTE е публикуван на уебсайта на Университета в Алгарв. Целта е, освен за преподаватели, служители и студенти, информацията по проекта да бъде достъпна и за други целеви групи по проекта.

 

Университета в Лудж

1. Международен семинар по проблемите на прехода към висше образование, проведен в Университета в Лудж

Проект LiTE беше представен пред чуждестранни студенти и преподаватели по време на семинар по въпросите на прехода към висше образование, организиран на 29 май 2013 г. във Факултета по образователни науки към Университета в Лудж. Презентацията по проекта беше последвана от дискусия относно съществуващите добри практики и предизвикателствата, пред които са изправени нетрадиционните обучаеми, които постъпват във висше учебно заведение.

Фото галерия:  1  2

2. Представяне на проекта LiTE на конференция в Торун

Марчин Гонда от Университета в Лудж представи постигнатите до момента резултати по проект „Изгубени в прехода в Европа” (LiTE) по време на конференция, озаглавена „Учене през целия живот и предизвикателства на пазара на труда”, организирана от Университет „Николай Коперник” в Торун, Полша на 6 юни 2013 г. Участниците в конференцията бяха заинтригувани от резултатите от проведените изследвания по проекта и направените препоръки по отношение на съществуващите политики и практики, подпомагащи прехода към висше образование на нетрадиционните обучаеми. Добри отзиви получи и идеята за създаване на онлайн платформа, която ще спомогне за създаването на подходящи умения сред бъдещите студенти и по този начин ще облекчи техния преход към системата на висшето образование.

Презентацията от конференцията (на полски) можете да изтеглите оттук

3. Представяне на проекта по време на Европейската конференция по въпросите на образованието

Проект LiTE беше представен на международен форум. Професор Йоанна Мадалинска-Михалак от Университета в Лудж изнесе презентация относно постигнатите резултати по проекта по време на Европейската конференция по въпросите на образованието, проведена в Бригнтън, Великобритания в средата на м. юли 2013 г. (www.ece.iafor.org). Това е една от най-мащабните конференции по въпросите на образованието в Европа.

Презентацията от конференцията (на английски) може да бъде видяна тук

 

Университет за национално и световно стопанство

1. Дискусионен форум по проекта

В изпълнение на проект „Изгубени в прехода в Европа” (LiTE), Университетът за национално и световно стопанство организира дискусионен форум на тема „Подкрепа на ниско-представени групи във висшето образование”. Събитието се проведе на 18 април 2013 г. във Витоша парк хотел в София. Във форума взеха участие представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, висши учебни заведения, неправителствени организации и др. Постигнатите до момента резултати по проекта бяха представени от координатора за България, д-р Тодор Тодоров, като впоследствие беше проведена дискусия по проблемите, свързани с оказването на подкрепа на ниско-представените групи във висшето образование в България – съществуващи добри практики, предизвикателства и перспективи.

Оттук можете да изтеглите поканата и програмата на дискусионния форум

Представянето на постигнатите резултати по проекта можете да изтеглите оттук

Фото галерия:  1  2  3  4  5  6

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.