Lost in transition Europe (LITE)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЖИВО
8 ОКТОМВРИ
2013

Цели на проекта:

Проект „Изгубени в прехода в Европа” (LiTE) има за цел да подложи на изследване и анализ съществуващите национални политики в подкрепа на прехода на слабо-представените групи към висше образование (ВО), като надгради над тези стратегии и разработи нови такива. Фокусът на проекта ще бъде предимно върху разширяване участието в системата на ВО, като целевите групи ще бъдат нетипични студенти и слабо-представени групи, като напр. възрастни студенти. С проекта се цели разработването на рамка от стратегии и инструменти за подкрепа на тези групи в прехода им към ВО и в успешното завършване на първата година от тяхното следване.


Основните дейности по проекта включват: 

1) Сравнителен анализ на съществуващите политики и инструменти в подкрепа на прехода към ВО и успешно завършване на първата година от следването.

2) Разработване на модели за изпълнение и онлайн ресурс за повишаване на уменията сред студентите, съвети и обучителни материали за административния персонал.


Резултатите по проекта ще бъдат в следните направления: 

1) Изследователски доклади от всеки един партньор по проекта, съдържащи подробен анализ на съществуващите стратегии и ресурси в съответната държава, свързани с прехода към ВО за нетипичните/ възрастните студенти и други слабо-представени групи.

2) Сравнително изследване за идентифициране на приликите и разликите между стратегиите и ресурсите в отделните страни и установяване на сходствата в съществуващите подходи и прилаганите добри практики.

3) Стратегии и модели за подкрепа на прехода към ВО, адаптирани към особеностите на всяка партньорска страна, както и ръководни насоки за прилагането им в други държави-членки на ЕС.

4) Онлайн платформа в подкрепа развиването на уменията сред студентите за успешен преход от периода, предшестващ участието във ВО, до завършването на първата година от следването, както и материали, предназначени за академичния и административния персонал на висшите училища.


Принос на проекта: 

Приносът на проекта ще се състои в разширяване на познанията относно прехода към ВО в партньорските институции и държави, идентифициране на добри практики, разработване на нови стратегии и ресурси и разпространяване на резултатите сред други държави-членки и институции от ЕС. Това ще допринесе към усилията на управляващите и институциите за осигуряване на по-плавен и успешен преход към ВО за нетрадиционните обучаеми.

Тук можете да проверявате за актуална информация относно напредъка по проекта и разработването на предвидения онлайн ресурс.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.